International Science Academy 2013: Dates

 

1st Meeting: January 29, 2012

2nd Meeting: February 26, 2012

3rd Meeting: May 6, 2012

4th Meeting: June 17, 2012, Geschäftsstelle

5th Meeting: September 15, 2012, Geschäftsstelle